Ystafell Newyddion

Y Cyngor yn ymrwymo i weithredu uchelgeisiol ar amrywiaeth

Mae Cyngor Sir Penfro wedi cyhoeddi ei raglen Amrywiaeth mewn Democratiaeth.

Bydd y gwaith uchelgeisiol, a gymeradwywyd gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC), yn sicrhau bod siambrau’r cyngor yn cynrychioli eu cymunedau’n well yn dilyn yr etholiadau lleol a gynhelir ym mis Mai 2022.

Mae hwn yn gam hynod o bwysig i gynghorau o ran ymrwymo i orfodi eu hunain i fyfyrio’n fwy ar y cymunedau maent yn eu gwasanaethu.

Dywedodd Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd David Simpson: “Mae Cyngor Sir Penfro yn ymrwymo i ddod yn Gyngor Amrywiol yn 2022. Bydd y darn o waith hanfodol hwn yn rhoi ymrwymiad cyhoeddus clir i wella amrywiaeth.

“Byddwn ni’n adeiladu ar ein diwylliant presennol ac yn arddangos ein bod ni’n agored ac yn estyn croeso i bawb. Mae gennym ni lawer o waith i’w gyflawni dros y pum mis nesaf a byddwn ni’n gweithio gyda phartneriaid i ymgysylltu ac i annog pobl o grwpiau a dangynrychiolir i sefyll fel ymgeisydd etholaethol.”

Mae hefyd yn hanfodol bod y Cyngor yn cefnogi ymgeiswyr yn ystod proses a all fod yn un gymhleth a brawychus weithiau – a byddwn yn annog pob plaid wleidyddol i wneud mwy i wneud eu prosesau dethol mor hyblyg â phosibl.

Trwy wneud yr ymrwymiad hwn, bydd Swyddogion Cyngor Sir Penfro yn cydweithio ag Aelodau gan hyrwyddo sefydliad cynhwysol a blaengar trwy ddatblygu cynllun gweithredu i annog recriwtio ymgeiswyr o blith grwpiau a dangynrychiolir.

Trefnir digwyddiadau ymgysylltu â’r gymuned i’w cynnal yn y flwyddyn newydd i godi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth ar gyfer pobl sydd â diddordeb mewn dod yn gynghorydd.

Ychwanegodd y Cynghorydd Simpson: “Rydyn ni wedi gosod targedau uchelgeisiol ar gyfer ymgeiswyr o grwpiau a dangynrychiolir yn yr etholiadau lleol – ond, trwy ymgysylltu rhagweithiol â grwpiau cymunedol lleol a sefydliadau partner, byddwn ni’n gweithio’n galetach ac yn mynd ymhellach i sicrhau ein bod ni’n profi newid go iawn. Bydd amrywiaeth mewn democratiaeth wrth galon gwerthoedd craidd y Cyngor hwn.”

I helpu i godi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o weledigaeth y Cyngor, mae Aelodau wedi cymryd rhan mewn ymgyrch y cyfryngau cymdeithasol i daflu golau ar eu gwaith – a sut maent yn helpu i wneud gwahaniaeth i rymuso cymunedau. Edrychwch ar ein sianeli’r cyfryngau cymdeithasol a’r ymgyrch ‘Dod yn gynghorydd’.

Mae grŵp Mentora wedi cael ei sefydlu i siarad ag ymgeiswyr sy’n ystyried sefyll fel Cynghorydd.

Am ragor o wybodaeth, ewch i https://www.pembrokeshire.gov.uk/councillors-and-committees/interested-in-being-a-councillor

Hefyd, darllenwch y stori hon ar gyfer y digwyddiad rhithwir Dod yn Gynghorydd.

 


ID: 8460, revised 10/01/2022