COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Ystafell Newyddion

Ymdrech fawr y tu ol i'r llenni i baratoi ar gyfer dychwelyd disgyblion

Bydd dysgwyr yn dychwelyd i ysgolion ar hyd a lled Sir Benfro o heddiw (Dydd Llun) ymlaen yn dilyn ymdrech enfawr yn y dirgel i baratoi ar eu cyfer.

Ymysg yr eitemau a ddosbarthwyd i ysgolion gan Gyngor Sir Penfro mae 14,000 o arwyddion, 1,500 litr o lanweithydd dwylo a 1,270 o ddalwyr tywelion papur.

Mae gwaith aruthrol wedi bod yn digwydd ers wythnosau i sicrhau bod disgyblion yn cael eu croesawu’n ôl mor ddiogel ag y bo modd ac yn unol â chanllawiau cadw pellter cymdeithasol a hylendid COVID-19 Llywodraeth Cymru.

Mae staff o wahanol adrannau’r Awdurdod Lleol wedi gweithio gyda thîm unswydd o 30 a mwy yn Thornton i gael eitemau hanfodol a’u cyflenwi i ysgolion.

Dosbarthwyd 14,000 o arwyddion dwyieithog i 70 gwahanol gynllun – fel negeseuon golchi dwylo, arwyddion penodol gantinau, glynion llawr yn nodi pellter cymdeithasol ac ati – i ysgolion.

Dyluniwyd yr arwyddion gan dîm graffeg CSP a’u hargraffu gan Uned Arwyddion y Cyngor.

Mae’r gwaith ar hyd a lled Sir Benfro wedi cynnwys cael gafael ar, cyflenwi a gosod:

 

  • 1227 o unedau glanweithydd a sebon ar waliau
  • 1279 o ddosbarthwyr tywelion papur ar waliau
  • 2046 o finiau sbwriel ar loriau
  • 530 o unedau glanweithydd ar fyrddau
  • 250 o alwyni glanweithydd

 

Mae’r timau hefyd wedi digomisiynu 556 o sychwyr dwylo ac 86 o ddosbarthwyr dŵr a chynorthwyo ysgolion i symud dodrefn i wneud lle ar gyfer cadw pellter cymdeithasol.

Cyflenwyd 31 o gynwysyddion i ysgolion er mwyn iddynt allu cadw dodrefn a chyfarpar.

Dosbarthwyd degau o filoedd o eitemau Cyfarpar Diogelu Personol i ysgolion, gan gynnwys y 13 o ysgolion canolbwynt sydd wedi gweithredu ar gyfer plant gweithwyr allweddol drwy gydol cyfnod y cyfyngiadau.

Cyngor canllawiau Llywodraeth Cymru yw nad oes gofyn Cyfarpar Diogelu Personol yn gyffredinol wrth wneud gweithgareddau addysgol arferol mewn ystafelloedd dosbarth, ond fe all fod ei angen os yw staff yn ymwneud ag ymolchi, defnyddio’r toiled, neu gymorth cyntaf gyda disgyblion.

Canmolwyd yr ymdrech i baratoi ysgolion gan y Cynghorydd David Simpson, Arweinydd y Cyngor.

Meddai: “Mae’n nodedig faint o waith sydd wedi bod yn digwydd yn y dirgel i sicrhau y gallwn groesawu disgyblion yn ôl i ysgolion yn gynnes ac yn ddiogel.

“Mae staff o bob rhan o’r Cyngor wedi gweithio gyda’i gilydd ac yn arbennig o agos gyda’n hysgolion i sicrhau bod ysgolion yn cael popeth sydd ei angen arnynt.

“Bydd pethau’n edrych yn wahanol i ryw raddau pan fydd disgyblion yn dychwelyd, gyda mesurau fel cadw pellter cymdeithasol, ond rwy’n gobeithio bod ymdrechion enfawr pawb yn ystod yr ychydig wythnosau diwethaf yn helpu dod â rhywfaint o sicrwydd bod popeth y mae modd ei wneud yn cael ei wneud er mwyn i ysgolion fod mor ddiogel ag y gallant fod i’n dysgwyr.”

Ychwanegodd y Cynghorydd Guy Woodham, Aelod y Cabinet dros Addysg a Dysgu Gydol Oes: “Mae wedi bod yn rhyfeddol gweld y gwaith tîm i baratoi ysgolion i groesawu ein dysgwyr yn ôl.

“Mae ymroddiad y staff mewn ysgolion a lliaws adrannau’r Cyngor sy’n ymwneud â’r ymdrech enfawr hon wedi bod yn galonogol dros ben.

“Bydd pethau’n edrych yn wahanol, bydd pethau yn wahanol, yn ein hysgolion ond rydym yn paratoi ar gyfer yr arferol newydd i’n dysgwyr gyda diogelwch disgyblion a staff wrth galon popeth y buom yn ei wneud.”

 


ID: 6640, revised 29/06/2020