COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ystafell Newyddion

Ysgol CP Priordy Monkton i fod yn rhan o brofiad addysgol Ewropeaidd

Dros y tair blynedd nesaf, bydd Ysgol Gynradd Gymunedol Priordy Monkton yn cymryd rhan mewn prosiect Ewropeaidd pwysig ar y testun Cydraddoldeb Rhywiol.

Nod prosiect Erasmus+ KA201, a ysbrydolwyd gan grŵp o ferched sy’n Sipsiwn a Theithwyr yng Ngorllewin Cymru, yw edrych ar addysg, cyfleoedd ac anghydraddoldeb o fewn y cymunedau Sipsiwn / Roma / Teithwyr mewn ysgolion.

Bydd International Links Global (ILG), sy’n cefnogi ysgolion ledled Cymru, yn arwain y prosiect.

Mae’r symudiad yn dilyn penderfyniad Cyngor Caerdydd i roi’r gorau i ddarparu eu gwasanaeth llwyddiannus (International School Linking) i ysgolion y tu allan i Gaerdydd.

Bydd ILG yn gweithio gyda phartneriaid cenedlaethol a rhyngwladol a disgyblion yn y cymunedau Sipsiwn / Roma / Teithwyr i edrych ar rwystrau sy’n effeithio arnyn nhw o ran cael mynediad cyfartal a chynhwysiant cymdeithasol mewn cymdeithas, ac o fewn y cymunedau eu hunain.

Y broblem gyffredin ar draws y 3 rhanbarth / sir partner yw bod llai na  5% o ddisgyblion yn y cymunedau Sipsiwn / Roma / Teithwyr yn aros ymlaen ar ddiwedd addysg uwchradd.

Gallai disgyblion teithiol wynebu tarfu a diffyg parhad yn eu haddysg, a ph’un a ydynt yn ddisgyblion teithiol ai peidio, gallai fod angen cymorth i oresgyn rhwystrau rhag dysgu ar blant / pobl ifanc o’r cymunedau Sipsiwn / Roma / Teithwyr. 

Ar y cyd ag Ysgol Gynradd Gymunedol Priordy Monkton, bydd Ysgol Bae Baglan ym Mhort Talbot yn cymryd rhan gydag ysgolion a sefydliadau o Rwmania a Sbaen.

Bydd cyfanswm o wyth partner yn cydweithio dros y 36 mis nesaf.

Bydd y partneriaid yn cael cyfle i ddarparu mewnbynnau uniongyrchol a rhannu arfer effeithiol ar y modd y mae rhanbarthau sy’n wynebu materion tebyg yn wynebu’r her i ymgysylltu â theuluoedd yn y cymunedau Sipsiwn / Roma / Teithwyr, ac yn datblygu strategaethau i leihau rhwystrau rhag atal plant yn y cymunedau Sipsiwn / Roma / Teithwyr rhag ymgymryd yn llawn ag addysg.

Nod y prosiect yw meithrin presenoldeb disgyblion yn y cymunedau Sipsiwn / Roma / Teithwyr, yn enwedig ar ddiwedd addysg uwchradd, a lleihau nifer y disgyblion sy’n gadael yr ysgol yn gynnar, yn enwedig ymhlith grwpiau sydd dan anfantais.

Mae hefyd yn ceisio lleihau rhwystrau rhag addysg a briodolir i gydraddoldeb rhywiol ar gyfer merched yn y cymunedau Sipsiwn / Roma / Teithwyr, a gwella cymhwysedd mewn sgiliau allweddol i gydymffurfio â Strategaeth Cydraddoldeb Rhywiol Cyngor Ewrop 2018-2023, trwy gefnogi a grymuso menywod o gymunedau Sipsiwn / Roma / Teithwyr i wella eu deilliannau addysgol.

Er y bydd y pandemig yn sicr yn tarfu ar roi’r cynllun gweithgareddau gwreiddiol ar waith yn y 3 rhanbarth, bydd aildrefnu yn galluogi staff addysgu a dysgwyr i gynnal yr ymweliadau a’r hyfforddiant disgwyliedig pan fydd yn ddiogel gwneud hynny.

Bydd cyfranogwyr o Gymru, Rwmania a Sbaen yn cynnal cyfarfod cychwynnol trawsgenedlaethol ar-lein ar 9 Tachwedd i osod y sylfeini ar gyfer y profiad addysgol Ewropeaidd cyffrous hwn.


ID: 7056, revised 19/10/2020