Ystafell Newyddion

Ysgol Haf Gofal Cymdeithasol yn Ysgol Uwchradd Hwlffordd

Disgyblion yn Ysgol Uwchradd Wirfoddol a Reolir yr Eglwys yng Nghymru Hwlffordd yw’r cyntaf i dderbyn math newydd o gyflwyniad i hyfforddiant gofal cymdeithasol.

Ar ddechrau mis Gorffennaf, ehangwyd gorwelion gyrfa dros 40 o ddisgyblion Iechyd a Gofal Cymdeithasol o ddau grŵp blwyddyn drwy gymryd rhan yn yr Ysgol Haf Gofal Cymdeithasol.

Nod y digwyddiad oedd codi ymwybyddiaeth o'r amrywiaeth eang o yrfaoedd ym maes gofal cymdeithasol a chefnogi maes llafur y cwrs Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

Cymerodd disgyblion Blwyddyn 12 ran mewn digwyddiad tri diwrnod, gan ddechrau â chwrs Cyflwyniad i Ofal Cymdeithasol i bobl ifanc. Bwriad y rhaglen hyfforddi diwrnod a hanner hon a ddarparwyd gan Gofalwn Cymru, yw cael pobl ifanc i ymddiddori mewn gyrfa ym maes gofal cymdeithasol.

Roedd diwrnod dau yn cynnwys sesiwn hyfforddi ar fws y 'Virtual Dementia Tour'. Mae'r dull byd-eang hwn, sydd wedi'i brofi'n wyddonol ac yn feddygol, o roi profiad i unigolyn sydd ag ymennydd iach o sut beth y gallai dementia fod, yn caniatáu i gynrychiolwyr fynd i fyd yr unigolyn a deall pa newidiadau syml y gellir eu gwneud i wella bywydau pobl â dementia.

Ar y trydydd diwrnod, cafodd y disgyblion gyfle i gyfarfod a dysgu gan staff y Gwasanaethau Cymdeithasol ac Iechyd a oedd yn darparu sgyrsiau a gweithgareddau hyfforddi yn cynnwys: rôl gweithiwr cymdeithasol, asesu a chynllunio gofal, gofal sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn, cyfathrebu – sgiliau lleferydd ac iaith a hyfforddiant nam ar y golwg. Roedd hyn yn cynnwys ymweliad gan gi tywys o’r enw Morgan, sydd wedi ymddeol.

Bu'r disgyblion hefyd yn dysgu am rinweddau personol gweithiwr gofal da, y cyfleoedd a'r llwybrau gyrfa sy'n gallu arwain at yrfa lwyddiannus ym maes gofal cymdeithasol, gan gynnwys lleoliadau gwaith a phrentisiaethau.

Cafodd disgyblion Blwyddyn 10 ddigwyddiad undydd gyda'r nod o godi ymwybyddiaeth o'r rolau a'r cyfrifoldebau ym maes gofal cymdeithasol i helpu i wneud dewisiadau gyrfa. Roedd eu diwrnod yn cynnwys hyfforddiant ymwybyddiaeth hanner diwrnod Gofalwn Cymru i ddysgu sut mae gofal cymdeithasol yn cefnogi pobl i fyw eu bywyd y ffordd maen nhw eisiau.

Gwnaethant hefyd gymryd rhan yn rhai o'r un gweithgareddau dysgu â chydweithwyr blwyddyn 12.

Dywedodd Diana O'Sullivan, Cydlynydd Partneriaeth Datblygu’r Gweithlu Gofal Cymdeithasol Cymru (SCWWDP): "Fe wnaeth y disgyblion a'r staff fwynhau'r profiad, a chawson ni adborth gwych. Helpodd y sesiynau rhyngweithiol i ddod ag elfennau o'r cwricwlwm yn fyw a golygu y gellir uniaethu â gofal cymdeithasol. Dyma ffordd newydd o weithio gydag ysgolion, a gobeithiwn efelychu hyn yn y dyfodol. Diolch i bawb a helpodd i'w wneud yn llwyddiant.

Dywedodd Ruth Allen, athro Iechyd a Gofal Cymdeithasol Blwyddyn 12: "Roedd ein disgyblion o’r farn fod y mewnwelediadau i ymarfer gofal cymdeithasol a'r llwybrau at gyfleoedd cyflogaeth yn werthfawr iawn –  datgelodd (y digwyddiad hwn) amrywiaeth o gyfleoedd a buddion cudd mewn gofal cymdeithasol."

Darparwyd gweithgareddau dysgu gan Gofalwn Cymru, Cyngor Sir Penfro a Training 2 Care.

I drefnu lle ar y cwrs Cyflwyniad i Ofal Cymdeithasol i bobl ifanc, a gynhelir rhwng mis Awst a mis Hydref, neu i gael gwybod mwy, ffoniwch 02920 780596 neu anfonwch neges e-bost at contact@wecare.wales.

I ddarganfod mwy am leoliad gwaith neu brentisiaeth gofal cymdeithasol gyda Chyngor Sir Penfro ewch i'r wefan a llenwi'r ffurflen gyswllt: Gofalwm am Sir Benfro


ID: 8932, revised 27/07/2022