Ystafell Newyddion

Ysgolion i uno dros ymddygiad

Mae Cyngor Sir Penfro wedi lansio cynllun newydd gyda’r nod o ddarparu dull mwy cyson o ddelio gydag ymddygiad disgyblion.

Lansiodd yr Awdurdod Ymagwedd Ymddygiad Cadarnhaol Sir Benfro mewn cynhadledd i ysgolion uwchradd yn Ysgol Harri Tudur ym Mhenfro.

Mae’n golygu y bydd pob ysgol uwchradd yn y sir yn ymdrin ag ymddygiad gwael yn yr un modd er mwyn sicrhau eu bod ‘Yn Barod, Yn Barchus ac Yn Ddiogel’.

Dywedodd Ian Westley, Prif Weithredwr Cyngor Sir Penfro, fod y dull yn seiliedig ar hyrwyddo hunan-barch, hunanddisgyblaeth, parch at awdurdod a pherthnasau cadarnhaol yn seiliedig ar barch.

“Am y tro cyntaf, rydym yn lansio’r ymagwedd ymddygiad ar draws Sir Benfro,” dywedodd wrth athrawon ac aelodau o staff ysgolion yn y gynhadledd.

“Bydd gennych y cyfle i ddefnyddio’r union yr un ymagwedd at ddelio gyda phroblemau ymddygiad, ac i hyrwyddo’r un disgwyliadau clir am safonau ymddygiad i ddisgyblion.”

“Yn ei dro, rydym yn gobeithio y bydd y cysondeb hwn yn golygu gwell safonau lles i gymuned yr ysgol gyfan - a gwell canlyniadau i bob un dysgwr o oedran ysgol.”

Clywodd y gynhadledd hefyd bod gwelliannau sylweddol wedi’u gwneud er mwyn lleihau nifer y gwaharddiadau mewn ysgolion ledled y sir.

Yn yr ysgolion cynradd, fe wnaeth y gwaharddiadau ostwng i gyfartaledd Cymru yn y flwyddyn academaidd ddiwethaf, ac ers hynny maent wedi haneru eto. Mae dros hanner yr ysgolion uwchradd yn parhau i gynnal lefel isel o waharddiadau, ac mae’r rheini sydd â ffigurau uwch hefyd yn eu lleihau’n sylweddol.

 


ID: 4488, revised 05/12/2018