COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ystafell Newyddion

Yy cyhoedd yn cael eu hannog i ddweud eu dweud am bolisïau ail gartrefi ac eiddo gwag

Mae Cyngor Sir Penfro wedi dechrau ymarfer ymgynghori ar bolisïau’r awdurdod yn ymwneud ag ail gartrefi ac eiddo gwag hirdymor.

Mae gostwng nifer yr ail gartrefi a’r cartrefi gwag hirdymor yn cael ei ystyried yn ddymunol, gan fod cynyddu cyflenwad y tai fforddiadwy ar draws Sir Benfro yn flaenoriaeth.

Mae ail gartrefi ac eiddo gwag yn lleihau nifer y tai sydd ar gael i breswylwyr lleol.

Ar hyn o bryd, mae gan Sir Benfro y gyfradd ail uchaf o ail gartrefi neu gartrefi gwag yng Nghymru ac, yn 2017, cyflwynodd y Cyngor bremiwm y Dreth Gyngor o 50% ar ail gartrefi, a phremiwm o hyd at 100% ar gartrefi sy’n wag yn y tymor hir.

Mae’r arian sy’n cael ei godi yn Sir Benfro yn cael ei ddefnyddio i gefnogi datblygiad tai fforddiadwy, fel prosiect tai hirdymor yn Solfach, yn ogystal â darparu grantiau i brosiectau lleol drwy gronfa Grant Gwella Sir Benfro.

Mae’r ymgynghoriad yn gofyn i ymatebwyr roi eu barn ar ddewisiadau posibl o 1 Ebrill 2022, sy’n cynnwys amrywio premiwm y Dreth Gyngor ar gyfer ail gartrefi ac eiddo gwag hirdymor.

Mae’r ymgynghoriad ar gael yma: https://dweudeichdweud.sir-benfro.gov.uk/adolygiad-o-ail-gartrefi-a-chartrefi-gwag-hirdymor-yn-sir-benfro

Y dyddiad cau ar gyfer ymatebion yw dydd Llun 26 Gorffennaf.

Os na allwch lenwi’r arolwg ar-lein, ffoniwch 01437 764 551 i ofyn am gopi papur o’r ffurflen ymateb.

Bydd yr ymatebion a geir yn cael eu crynhoi’n adroddiad i’w ystyried gan y Cabinet, cyn i’r Cyngor llawn wneud penderfyniad terfynol ar y dewisiadau ar 14 Hydref 2021.

Anogodd y Cynghorodd Bob Kilmister, Aelod Cabinet dros Gyllid, i breswylwyr Sir Benfro gymryd rhan yn yr ymgynghoriad.

Ychwanegodd: “Gorau po fwyaf o adborth a gawn ar y mater hwn.  Mae ail gartrefi ac eiddo gwag yn fater na allwn ei anwybyddu.

“Er bod pobl o rannau eraill o’r  DU yn ei gweld yn gymharol hawdd fforddio eiddo yn Sir Benfro, mae’n anoddach o lawer i’r rhai sy’n byw ac yn ennill arian yn lleol.

“Mae cyfran uchel o ail gartrefi mewn cymuned yn bygwth hyfywedd ysgolion lleol a chyfleoedd i feithrin a chynyddu’r Gymraeg hefyd.

“Tra mae Llywodraeth Cymru yn ystyried rhagor o gamau gweithredu posibl ar gyfer ail gartrefi ac eiddo gwag hirdymor, gall y Cyngor ond ystyried lefel premiwm y Dreth Gyngor ar hyn o bryd.

“Byddwn yn gofyn i holl breswylwyr Sir Benfro roi adborth ar y dewisiadau ar gyfer premiwm y Dreth Gyngor ar ail gartrefi ac eiddo gwag, fel bod gennym gymaint â phosibl o safbwyntiau i’w hystyried cyn gwneud penderfyniadau yn y dyfodol.” 


ID: 7868, revised 14/06/2021